ติดต่อ นายก อบต.ศรีบรรพต
[ ตอบหัวข้อ ]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ

ขอเรียนเชิญบุคลากรอปท.เข้าร่วมโครงการ
****1. โครงการกลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดข้อทักท้วงตามแนวทางตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายโดย นายมณเฑียร เจริญผล***รองผู้ว่าการสตง . ค่าใช้จ่ายท่านล่ะ 4,900 บาท
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง

****2. โครงการระเบียบการกำหนดราคากลาง การคำนวณงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการ ในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖o และข้อทักท้วงของสตง. ในการกำหนดราคากลาง โดยเชิญ ***อาจารย์ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา ฝ่ายประมาณราคาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และเป็นคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดราคากลาง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การถอดแบบคำนวณราคากลาง เป็นวิทยากร ค่าใช้จ่ายท่านล่ะ 4,900 บาท
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าหาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง

/******โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์/โทรสาร 02-504-8380 โทรศัพท์ (มือถือ) 085-0462086, 089-153-6265,081-3030263
E-Mail Address : hmansc@gmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งเมล์ถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 202.14.117.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:10 น. ]
[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 073–551950